de garage 
"Even bijtanken" op ons terras of binnen. kom gezellig snuffelen bij ons in de Kringloopwinkel en Kunst Galerie in Nieuw Namen aan de Hulsterloostraat 128, Ook een drankje. Volg de Nieuwsbrief op de website. Binnenkort beginnen de cursussen en dagbesteding, Ook voor Belgie kunt u allen zich aanmelden via de aanmelding bij contact. Heeft u vragen bel naar +31 06 28487085
 

 ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Bovendien wil AFI met de opbrengst een educatieve en sociaal-maatschappelijke functie ontplooien. Herbruikbare goederen ten behoeve van medewerkers Voor alle vrijwilligers geldt het volgende:
 • • Geen kortingen op de goederen (winkelprijs is vrijwilligersprijs).
  • 24 uur reserveren van de geprijsde goederen in de kringloopwinkel is mogelijk. Van geconstateerd en gerapporteerd onwenselijk gedrag, zoals bijvoorbeeld diefstal, wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Verzekeringen Een vrijwilliger kan schade lijden of toebrengen.
  • Voor het lijden van letselschade door de vrijwilligers is een ongevallenverzekering afgesloten.
  • Voor het toebrengen van schade heeft de stichting een collectieve WA-verzekering afgesloten. Vrijwilligers die tijdens hun werk de eigen auto gebruiken lopen ook risico's. De schade die ze toebrengen aan derden is verzekerd d.m.v. de verplichte eigen WA-verzekering. De schade aan het eigen voertuig wordt echter niet gedekt. Wanneer de vrijwilliger passagiers (mede-vrijwilligers?) meeneemt, dient de eigenaar van de auto zelf een inzittendenverzekering te hebben afgesloten. Verder geldt, dat de organisatie ervan uitgaat dat elke vrijwilliger die voor zijn/haar vrijwilligerswerk gebruik maakt van de bestelauto AFI, in het bezit is van een geldig rijbewijs. AFI houdt zich het recht voor dit te controleren (zowel de geldigheid van een rijbewijs als de autoverzekering). 4. Evaluatie en bijstelling Het vrijwilligersbeleid wordt in de eerste helft van 2022 geëvalueerd en aangepast door de directeur/bestuurder
 •  

  Adres:
  De Garage
  Hulsterloostraat 128
  4568 AH Nieuw Namen
  06-28487085
  info@galeriedegarage.nl
  Stichting AFI Organisatie (de Garage) geeft herbruikbare huisraad graag een tweede leven. Dat kan op twee manieren:
  1. Je kunt je goederen brengen naar Kringloopwinkel Nieuw Namen.
  2. Je kunt je goederen gratis door de Garage laten ophalen mits buiten een bereik van 5km. Het verzorgingsgebied herbruikbare huisraad is de gemeente Zeeuws Vlanderen.
  In de afvalwijzer van de gemeente Hulst, Beveren kun je zien welke afvalstromen herbruikbare zijn of tegen betaling kunnen worden afgestort op de milieustraat gemeente Hulst en Beveren. Het hier beschreven innamebeleid geldt voor particulieren, scholen, stichtingen en verenigingen.
  Voorwaarden inname NH08082020
  Wanneer je overtollig huisraad wilt aanbieden kan dat heel gemakkelijk via onze ophaalservice formulier. Je krijgt binnen 48 uur bericht van ons. Jij mag ons natuurlijk ook bellen voor meer informatie: 06-28487085.
  Tweedehands spullen bij Kringloopwinkel Nieuw Namen brengen?
  Maar soms kan het net even handiger zijn de spullen zelf even langs te brengen. En dat kan natuurlijk ook! Je kunt daarvoor terecht tijdens de openingstijden van maandag tot en met vrijdag 10.00 – 18.00 uur op onze locatie Kringloopwinkel Nieuw Namen Hulsterloostraat 128.En het is misschien overbodig te zeggen; hergebruik is goed voor milieu en grondstoffen. Maar natuurlijk ook voor jouw portemonnee. Want niet gestort is niet betaald! Mooi toch?

 • Algemene Voorwaarden

  1. Definities en toepasselijkheid
  1.1       In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
  a. St. de Garage: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van “Stichting de Garage”;
  b. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Stichting de Garage een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
  c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de Garage en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling
  daarop.
  d. Product: alle door St. de Garage ter verkoop aangeboden goederen.
  e. St. de Garage verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van de Garage
  1. 2. De Algemene Voorwaarden van St de Garage zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten  van St. de Garage. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
  2. 3. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. St. de Garage en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
  4.  St. de Garage is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van St. de Garage te wijzigen.
  2. Prijzen
  2.1       De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW maar exclusief eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
  2.2       Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende product, dan wordt de het product uit de verkoop gehaald en opnieuw de verkoopprijs vastgesteld door de dienstdoende verkoopmedewerker van St. de Garage.
  2.3       St. de Garage heeft het recht deze verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen.
  2.4       Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op reclame-uitingen van St. de Garage, prijskaarten/labels in de winkel, website, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig van St. de Garage, binden St. de Garage niet. Evenmin is St. de Garage gebonden aan prijsaanduiding als prijskaarten/labels die niet op de juiste producten zijn geplaatst en/of de producten in een verkeerd vak(al dan niet door toedoen van St. de Garage) zijn geplaatst.
  1. 5Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van St. de Garage. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de koopprijs begrepen en komen voor rekening van de klant.
  3. Offertes
  3.1       Alle door St. de Garage uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.
  3.2       St. de Garage behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.
  3.3       St. de Garage is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.
  4. Prijsverhogingen
  4.1       Indien St. de Garage met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is St. de Garage niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. St. de Garage is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
  4.2       Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
  4.3       De in lid 1 en lid 2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de klant door St. de Garage ontvangen binnen acht dagen nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.
  5. Garantie
  5.1       Tenzij anders vermeld geeft St. de Garage geen garantie op de door haar ten verkoop aangeboden producten.
  5.2       Producten die onder garantie worden verkocht zijn voorzien van een garantiesticker en een productinformatieblad.
  5.3       Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien het product voorzien is van een onbeschadigde garantiesticker, en de kassabon kan worden overgelegd.
  5.4       De kassabon wordt als geldig aankoopbewijs aangemerkt.
  5.5       De klant dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie geldt.
  5.6       De garantietermijn staat vermeld op het garantiebewijs.
  5.7       Ingeval van gebreken wordt door St. de Garage per garantiegeval afzonderlijk beoordeeld of en zo ja in welke mate er sprake is van een gebrek. St. de Garage geeft binnen twee weken ná ingebrekestelling uitsluitsel aan de klant.
  5.8       St. de Garage heeft het recht te kiezen om het product te vervangen dan wel de koopsom te restitueren.
  5.9       De garantie vervalt indien sprake is van doorverkochte producten.
  5.10     Indien de garantiesticker is beschadigd vervalt de aanspraak op garantie.
  5.11     De garantie vervalt indien de klant zelf schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerd product.
  5.12     Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
  - het niet hebben doen aansluiten van een bij St. de Garage gekocht product door een erkende installateur;
  - het verkeerd hebben gemonteerd van een bij St. de Garage gekocht product;
  - het onoordeelkundig hebben getransporteerd van een bij St. de Garage gekocht product;
  - het in gebruik nemen en/of houden van een bij St. de Garage gekocht product voor een ander doel dan waarvoor deze is bedoeld.
  6. Reserveringen en verkochte producten
  6.1       Producten kunnen gereserveerd worden voor twee uur, ongeacht het tijdstip waarop door de klant wordt gereserveerd. Gereserveerde artikelen worden voorzien van een sticker waarop de datum, prijs en het tijdstip tot wanneer het product is gereserveerd, wordt aangetekend.
  6.2       Producten kunnen niet door meerdere klanten tegelijkertijd gereserveerd worden.
  6.3       Producten welke verkocht en betaald zijn en door de klant zelf opgehaald worden, worden voorzien van een ophaal sticker waarop de ophaaldatum wordt vermeld. Deze producten dienen binnen vijf werkdagen na betaling te worden opgehaald.
  Indien producten binnen genoemde termijn niet worden opgehaald wordt voor elke werkdag of een deel daarvan € 5,-- aan opslagkosten doorberekend aan de klant. Indien de goederen na 10 werkdagen niet zijn opgehaald worden zij opnieuw in de winkel geplaatst en verkocht. Er vindt geen restitutie van het aankoopgedrag plaats .
  7. Retourneren van artikelen
  7.1       Met uitzondering van producten voorzien van een garantiesticker en kassabon kunnen producten bij St. de Garage niet worden geruild of retour gegeven.
  8. Eigendomsrecht
  8.1       St. de Garage blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.
  9. Betaling
  9.1       De klant dient het aankoopbedrag volledig door middel van een wettig betaalmiddel te voldoen op het moment van aankoop, met dien verstande dat producten die vanuit het magazijn worden geleverd, eerst bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij het magazijn kunnen worden opgehaald.
  9.2       Betaling kan niet geschieden in termijnen.
  9.3       Bezorgkosten dienen gelijktijdig met de aankoop van het product cq. de producten afgerekend te worden. Na betaling zal een afspraak voor de aflevering van artikelen worden ingepland.
  9.4       Facturen van St. de Garage dienen binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door St. de Garage aan te geven wijze, bij gebreke waarvan de klant onmiddellijk en zonder nadere mededeling in verzuim is. In geval van niet tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.
  9.5       Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat voldoening betrekking heeft op latere factuur.
  10. Bezorging, schade en aflevering
  10.1     Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van St. de Garage. Voor bezorging van producten worden bezorgkosten door S de Garage in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is afhankelijk van de plaats waar de producten dienen te worden bezorgd. De tarieven zijn te verkrijgen bij de kassa.
  10.2     Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van St. de Garage wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd.
  10.3     Aflevering geschiedt achter de voordeur van uw woning. Als er sprake is van een flat of appartementengebouw waarbij geen lift aanwezig is dient het trappenhuis voldoende ruimte te bieden voor een vrije doorgang voor twee personen. Onze medewerkers mogen niet zwaarder tillen dan 23 kilo per persoon. Goederen die zwaarder zijn dan genoemd gewicht worden op de begane grond afgeleverd.
  10.4     Voor het bezorgen van producten dient de klant voorafgaand te controleren of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen plaatsen.
  Indien de klant op de afgesproken dag waarop de producten worden geleverd niet thuis is, dan wel geen voorziening heeft getroffen waardoor de producten kunnen worden afgeleverd, zal
  St. de Garage, indien de producten alsnog moeten worden afgeleverd, extra bezorgkosten in rekening brengen.
  10.5     De aansluiting van producten geschiedt door de klant.
  10.6      Schadeclaims met betrekking tot schade die door de bezorgservice van St. de Garage is toegebracht aan de woning van de klant, dienen direct vermeld te worden op de ritbrief en direct schriftelijk gemeld te worden aan St. de Garage t.a.v. de directeur.
  10.7     Schadeclaims, als genoemd onder lid 10.6 worden achteraf niet in behandeling genomen.
  10.8     De klant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de schadeclaim. De klant geeft St. de Garage de gelegenheid een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.
  11. Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald
  11.1     De klant is verplicht binnen een redelijke tijd na aankoop doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, de bij St. de Garage aangekochte producten te inspecteren.
  1. 2Grove afwijkingen aan producten dienen uiterlijk binnen 4 werkdagen na aankoop bij St. de Garage t.a.v. de bedrijfsleider schriftelijk te zijn gemeld.
  2. 3De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door St. de Garage de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de installatie van de producten.
  3. 4De klant is verantwoordelijk voor alle schade die ontstaan is tijdens eigen vervoer. Deze schade komen niet in aanmerking voor reclamaties.
  4. 5Alle elektronische apparatuur is werkend getest, mits anders is aangegeven. Mocht een apparaat het onverhoopt toch niet doen kan de klant 1 dag na aankoop terug komen in de winkel. Het apparaat wordt dan nogmaals getest. Indien noodzakelijk wordt het apparaat omgeruild voor een vergelijkbaar apparaat of wordt het aankoopbedrag geretourneerd.
  12. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens
  12.1     St. de Garage hanteert een privacybeleid gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Dit beleid staat ter inzage op de website. (www.galeriedegarage.nl/stichting/privacybeleid.
  Indien een klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen kan de klant hierover met St. de Garage contact opnemen. St. de Garage zal de klant alle gewenste informatie verstrekken en indien door de klant gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen.
  1. 2De door de klant verstrekte gegevens worden door St. de Garage gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst.
  13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  13.1     St. de Garage is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden, dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden.
  13.2     St. de Garage is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product.
  13.3     De aansprakelijkheidsuitsluiting onder lid 1 blijft buiten toepassing, indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van St. de Garage of haar ondergeschikten.
  13.4     De aansprakelijkheid van St. de Garage in die gevallen is te allen tijde beperkt tot directe schade.
  1. 5 St. de Garage sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade.
  2. 6. De omvang van de aansprakelijkheid van St. de Garage is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.
  14. Overmacht
  14.1     Indien St. de Garage door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
  14.2     In geval van overmacht aan de zijde van St. de Garage heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding.
  14.3     Onder overmacht van St. de Garage wordt verstaan elke van de wil van St. de Garage onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van St. de Garage kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, files, problemen bij toeleveranciers van St. de Garage en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport.
  15. Verzuim/ontbinding
  15.1     Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. St. de Garage is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de klant gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat  de Garage tot  schadevergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan St. de Garage toekomende rechten.
  15.2     Is de klant in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien St. de Garage  aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
  16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
  16.1     De rechter van de vestigingsplaats van St. de Garage, die bij de overeenkomst partij is, is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen de overeenkomst betreffende in de ruimste zin des woords, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten St. de Garage houdt bovendien het recht de klant te dagvaarden voor de volgens de algemene regelingen bevoegde rechter.
  16.2     Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.
  17. Slotbepaling
  De overeenkomsten en algemene voorwaarden van St. de Garage beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen St. de Garage en haar klanten. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen St. de Garage en haar klant geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.